Pojištění je určeno pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku pojištěné činnosti.
 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Ze zákona je zaměstnavatel povinen přihlásit se pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance k zákonnému pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění se vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Toto zákonné pojištění se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Každá firma ze zákona odpovídá za škodu, kterou způsobí svému okolí při provozní činnosti. Z takové odpovědnosti mohou i vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod. I proto je pojištění odpovědnosti za škodu vedle pojištění majetku a příjmů třetím základním druhem pojištění každé firmy.

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada zvláštních druhů odpovědnosti za škodu upravená v různých právních předpisech, připravily pojišťovny i speciálních druhy pojištění odpovědnosti za škodu. Pro mnoho oblastí podnikání je dokonce pojištění odpovědnosti povinné a obvykle je označováno jako tzv. profesní odpovědnost.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Jako podnikatelé čelíte nebezpečí značné finanční zátěže, rozsah povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy z činnosti související s podnikáním je totiž široký. Zvolte si pojištění, které nebezpečí pokryje a zároveň se přizpůsobí potřebám Vašeho podnikání.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři vykonávající funkce v orgánech společností. Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají společnosti celým svým majetkem za škodu, kterou způsobí porušením povinností.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze chránit společnost a její manažery, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé při nakládce a vykládce, na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky), na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech a na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vzneseno právo na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Zvláštní právní úprava platí v Evropské unii i v řadě dalších států světa v oblasti ochrany spotřebitelů před škodou způsobenou nebezpečnými výrobky.  Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zavádí přísná pravidla, podle nichž odpovídá výrobce či prodejce za škody způsobené výrobkem, který uvedli na trh.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.


Pojištění odpovědnosti přizpůsobíme i rozmanitým činnostem. Díky pojištění odpovědnosti Individuál můžete být chráněni při vzniku škody nebo jiné újmy jinému v případě aktivit, jejichž rozsah a povaha jsou specifické a jen těžko je lze zařadit do některé ze standardně pojišťovaných skupin činností.

 

Máte-li zájem o vytvoření nezávazné nabídky, nebo se chtete jen více informovat, napište nám.